Niniejszy
Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego myRedmine.com, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

 1. myRedmine.com – właściciel Serwisu, firma BetterWeb Łukasz Jarzembowski z siedzibą ul. Zamojska 15e lok.2, 80-180 Gdańsk.
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to http://myRedmine.com oraz http://www.myRedmine.com
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Autor – firma lub osoba prywatna sprzedająca swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z myRedmine.com.
 5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem
  Serwisu.
 8. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że
  przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego
  Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli
  Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu,
  Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami
  prawa. myRedmine.com zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia
  usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku
  złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego
  Regulaminu.
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu
  produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania
  wideo, lub szkolenia on-line prowadzone za pośrednictwem platformy
  konferencyjnej.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez myRedmine.com należności
  uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty
  ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego
  produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach
  zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania
  zamówienia.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do
  Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu
  dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci
  plików. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje
  konto w Serwisie i korzystając z opcji „Panel” w Serwisie
  gdzie znajdują się linki do pobierania zakupionych Produktów.
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 120
  godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez
  myRedmine.com
  ABONAMENT?
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku
  niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z
  odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża
  zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności
  składania swojego podpisu.
 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i
  nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4
  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane, jako własność Użytkownika, który
  dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia
  właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą
  wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania
  z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach
  prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie
  wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować
  żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego
  oznaczenia.
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z
  ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach,
  wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w
  celu zapoznania się z treścią utworu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w
  całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione
  jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju
  modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone
  jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie
  publiczne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie
  korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym
  Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, myRedmine.com
  może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy
  produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii
  Produktu.
 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego
  adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na
  adres mailowy
 2. myRedmine.com rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania
  reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w
  przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O
  rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji oraz myRedmine.com
  poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail przesłanego na adres
  wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności,
  gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony,
  niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub
  Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym
  Regulaminie, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do
  myRedmine.com z reklamacją.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu
  roboczych od momentu ich zgłoszenia. Serwis powiadomi Użytkownika o
  rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą wiadomości e-mail
  przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie
  rejestracji.
 5. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty za pośrednictwem Serwisu, służy
  prawo dokonania ich zwrotu w terminie 3 dni od momentu otrzymania
  przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z
  zakupionych produktów. myRedmine.com zastrzega sobie prawo odmowy
  przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi uzasadnione
  podejrzenie, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do
  zwrotu (w tym między innymi wielokrotne zwroty zgłaszane przez tego
  samego Użytkownika, wielokrotne zwroty z podobnych adresów
  internetowych IP, wielokrotne zwroty produktów w tym samym czasie).
 6. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić myRedmine.com o zamiarze zwrotu Produktu.
  Zawiadomienie powinno zawierać, co najmniej nazwę Produktu, numer
  zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności
  zawiadomienia konieczne jest wysłanie emaila z adresu, który został
  podany podczas składnia zamówienia.
 7. myRedmine.com blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu który jest
  przedmiotem zwrotu lub reklamacji.
 8. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci zwrotu,
  myRedmine.com poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego
  zwrotu. Podstawą dokonania zwrotu środków pieniężnych wpłaconych
  tytułem zapłaty za zwracany Produkt, jest prawidłowo wypełniony
  formularz zwrotu dostarczony do myRedmine.com. W przypadku
  decyzji pozytywnej, myRedmine.com prześle na adres email
  Użytkownika wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i
  podpisany przez Użytkownika dokonującego zwrotu. Formularz należy
  odesłać pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres:
  BetterWeb.pl ul.Zamojska 15E lok. 2 80-180 Gdańsk.
 9. myRedmine.com dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany
  Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek
  bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania
  formularza zwrotu.
 10. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji przez
  myRedmine.com, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć
  wszystkie posiadane kopie Produktu, którego zwrot lub reklamacja
  dotyczy.
 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF,
  pobranego ze strony myRedmine.com. Aby pobrać fakturę Użytkownik
  zaloguje się swoim adresem email i poufnym hasłem, a następnie
  wybierze „Faktury VAT”
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą
  przyjmowane w formie elektronicznej.
 1. myRedmine.com nie przekazuje ani nie udostępnia, całości ani części zbioru danych
  osobowych innym osobom ani przedsiębiorstwom.
 2. myRedmine.com zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie
  podane przez Użytkownika.
 3. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do
  świadczenia przez myRedmine.com usług na rzecz Użytkownika oraz
  zapewnienia mu pomocy.
 4. Treść korespondencji przesyłanej przez myRedmine.com do Użytkownika
  jest związana jedynie z ofertą i usługami świadczonymi przez
  myRedmine.com.
 5. myRedmine.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości
  email osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z
  postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.
 1. myRedmine.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany
  wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których
  mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich
  akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a
  Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta
  Użytkownika.
 1. myRedmine.com nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody
  poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu,
  stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub
  zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również
  za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. myRedmine.com nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą
  do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. myRedmine.com nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu
  transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami
  przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły
  wyższej.
 4. myRedmine.com zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu
  (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji
  lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne
  od myRedmine.com.
 5. myRedmine.com nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczone przez klientów w serwisach wygenerowanych w subdomenach *.myredmine.com oraz w innych domenach klientów, hostowanych na serwerach myRedmine.com.